原创视频:宣化上人亲诵《楞严咒》原音公开发布流通大众(缘聚禅莲徒儿恭制)

 

宣化上人亲诵《楞严咒》原音公开发布流通大众

佛陀正法本意佛教与文化工作室恭制

http://www.tudou.com/programs/view/l0TAsr4cPtU

《楞 严 咒》

南无楞严会上佛菩萨(三称)

妙湛总持不动尊 首楞严王世希有
销我亿劫颠倒想 不历僧只获法身
愿今得果成宝王 还度如是恒沙众
将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩
伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入
如一众生未成佛 终不于此取泥洹
大雄大力大慈悲 希更审除微细惑
令我早登无上觉 于十方界坐道场
舜若多性可销亡 烁迦罗心无动转
南无常住十方佛 南无常住十方法
南无常住十方僧 南无释迦牟尼佛
南无佛顶首楞严 南无观世音菩萨
南无金刚藏菩萨

尔时世尊。从肉髻中。涌百宝光。光中涌出。千叶宝莲。有化如来。坐宝花中。顶放十道。百宝光明。一一光明。皆徧示现。十恒河沙。金刚密迹。擎山持杵。徧虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。求佛哀佑。一心听佛。无见顶相。放光如来。宣说神呪。

第一会
(001)nā mó sà dá tuōsū qié duō yēā là hē dìsān miǎo sān pú tuó xiě

南无萨怛他.苏伽多耶.阿啰诃帝.三藐三菩陀写
(002)nā mó sà dá tuōfó tuó jù zhī sè ní shān
  南无萨怛他.佛陀俱胝瑟尼钐
(003)nā mó sà póbó tuó bó dìsà duò pí bì
     南无萨婆.勃陀勃地.萨跢鞞弊
(004)nā mó sà duō nánsān miǎo sān pú tuójù zhī nán
     南无萨多南.三藐三菩陀.俱知喃
(005)suō shě là pó jiāsēng qié nán
  娑舍啰婆迦.僧伽喃
(006)nā mó lú jī ā luó hàn duò nán
  南无卢鸡阿罗汉哆喃
(007)nā mó sū lú duō bō nuó nán
  南无苏卢多波那喃
(008)nā mó suō jié lī tuó qié mí nán
  南无娑羯唎陀伽弥喃
(009)nā mó lú jī sān miǎo qié duò nán
  南无卢鸡三藐伽哆喃
(010)sān miǎo qié bō làdǐ bō duō nuó nán
     三藐伽波啰.底波多那喃
(011)nā mó tí pó lí sè nǎn
  南无提婆离瑟赧
(012)nā mó xī tuó yēpí dì yētuó là lí sè nǎn
     南无悉陀耶.毗地耶.陀啰离瑟赧
(013)shě bō nújiē là hēsuō hē suō là mó tuō nán
     舍波奴.揭啰诃.娑诃娑啰摩他喃
(014)nā mó bá là hē mó ní
  南无跋啰诃摩尼
(015)nā mó yīn tuó là yē
  南无因陀啰耶
(016)nā mó pó qié pó dì
  南无婆伽婆帝
(017)lú tuó là yē
     嚧陀啰耶
(018)wū mó bō dì
  乌摩般帝
(019)suō xī yè yē
  娑酰夜耶
(020)nā mó pó qié pó dì
     南无婆伽婆帝
(021)nuó là yě ná yē
  那啰野拏耶
(022)pán zhē mó hēsān mù tuó là
     盘遮摩诃.三慕陀啰
(023)nā mó xī jié lī duō yē
     南无悉羯唎多耶
(024)nā mó pó qié pó dì
     南无婆伽婆帝
(025)mó hē jiā là yē
  摩诃迦啰耶
(026)dì lī bō là nuó qié là
  地唎般剌那伽啰
(027)pí tuó làbō ná jiā là yē
     毗陀啰.波拏迦啰耶
(028)ā dì mù dì
  阿地目帝
(029)shī mó shě nuó nípó xī ní
     尸摩舍那泥.婆悉泥
(030)mó dá lī qié ná
     摩怛唎伽拏
(031)nā mó xī jié lī duō yē
     南无悉羯唎多耶
(032)nā mó pó qié pó dì
  南无婆伽婆帝
(033)duō tuō qié duò jù là yē
  多他伽跢俱啰耶
(034)nā mó bō tóu mójù là yē
  南无般头摩.俱啰耶
(035)nā mó bá shé làjù là yē
  南无跋阇啰.俱啰耶
(036)nā mó mó ní jù là yē
     南无摩尼俱啰耶
(037)nā mó qié shé jù là yē
  南无伽阇俱啰耶
(038)nā mó pó qié pó dì
  南无婆伽婆帝
(039)dì lī cháshū là xī nuó
  帝唎茶.输啰西那
(040)bō là hē là ná là shé yē
  波啰诃啰拏啰阇耶
(041)duò tuō qié duō yē
  跢他伽多耶
(042)nā mó pó qié pó dì
  南无婆伽婆帝
(043)nā mó ā mí duō pó yē
     南无阿弥多婆耶
(044)duò tuō qié duō yē
  跢他伽多耶
(045)ā là hē dì
  阿啰诃帝
(046)sān miǎo sān pú tuó yē
  三藐三菩陀耶
(047)nā mó pó qié pó dì
     南无婆伽婆帝
(048)ā chú pí yē
  阿刍鞞耶
(049)duò tuō qié duō yē
  跢他伽多耶
(050)ā là hē dì
  阿啰诃帝
(051)sān miǎo sān pú tuó yē
     三藐三菩陀耶
(052)nā mó pó qié pó dì
  南无婆伽婆帝
(053)pí shā shé yē jù lú fèi zhù lī yē
  鞞沙阇耶俱卢吠柱唎耶
(054)bō là pó là shé yē
     般啰婆啰阇耶
(055)duò tuō qié duō yē
  跢他伽多耶
(056)nā mó pó qié pó dì
  南无婆伽婆帝
(057)sān bǔ shī bì duō
  三补师毖多
(058)sà lián nà làlà shé yē
  萨怜捺啰.剌阇耶
(059)duò tuō qié duō yē
  跢他伽多耶
(060)ā là hē dì
  阿啰诃帝
(061)sān miǎo sān pú tuó yē
  三藐三菩陀耶
(062)nā mó pó qié pó dì
  南无婆伽婆帝
(063)shě jī yěmǔ nà yè
  舍鸡野.母那曳
(064)duò tuō qié duō yē
  跢他伽多耶
(065)ā là hē dì
  阿啰诃帝
(066)sān miǎo sān pú tuó yē
  三藐三菩陀耶
(067)nā mó pó qié pó dì
  南无婆伽婆帝
(068)là dá nuójī dū là shé yē
  剌怛那.鸡都啰阇耶
(069)duò tuō qié duō yē
  跢他伽多耶
(070)ā là hē dì
  阿啰诃帝
(071)sān miǎo sān pú tuó yē
  三藐三菩陀耶
(072)dì piáonā mó sà jié lī duō
  帝瓢.南无萨羯唎多
(073)yì tán pó qié pó duō
  翳昙婆伽婆多
(074)sà dá tuōqié dū sè ní shān
  萨怛他.伽都瑟尼钐
(075)sà dá duōbō dá lán
  萨怛多.般怛嚂
(076)nā mó ā pó là shì dān
  南无阿婆啰视耽
(077)bō là dì yáng qí là
  般啰帝扬歧啰
(078)sà là pó bù duōjiē là hē
  萨啰婆部多.揭啰诃
(079)ní jiē là hējié jiā là hē ní
  尼揭啰诃.羯迦啰诃尼
(080)bá là bì dì yēchì tuó nǐ
  跋啰毖地耶.叱陀你
(081)ā jiā là mì lī zhù
  阿迦啰密唎柱
(082)bō lī dá là yēníng jiē lī
  般唎怛啰耶.儜揭唎
(083)sà là pópán tuó nuómù chā ní
  萨啰婆.盘陀那.目叉尼
(084)sà là pótū sè zhà
  萨啰婆.突瑟咤
(085)tū xī fábō nuó nǐ fá là ní
  突悉乏.般那你伐啰尼
(086)zhě dū là shī dì nán
  赭都啰失帝南
(087)jié là hēsuō hē sà là ruò shé
  羯啰诃.娑诃萨啰若阇
(088)pí duō bēngsuō nuó jié lī
  毗多崩.娑那羯唎
(089)ā sè zhà bīng shě dì nán
  阿瑟咤冰舍帝南
(090)nuó chā chà dá là ruò shé
  那叉剎怛啰若阇
(091)bō là sà tuó nuó jié lī
  波啰萨陀那羯唎
(092)ā sè zhà nán
  阿瑟咤南
(093)mó hē jié là hē ruò shé
  摩诃揭啰诃若阇
(094)pí duō bēngsà nuó jié lī
  毗多崩.萨那羯唎
(095)sà pó shě dū lú nǐ pó là ruò shé
  萨婆舍都嚧你婆啰若阇
(096)hū lán tū xī fánán zhē nuó shě ní
  呼蓝突悉乏.难遮那舍尼
(097)bì shā shěxī dá là
  毖沙舍.悉怛啰
(098)ā jí níwū tuó jiā là ruò shé
  阿吉尼.乌陀迦啰若阇
(099)ā bō là shì duō jù là
  阿般啰视多具啰
(100)mó hē bō là zhàn chí
  摩诃般啰战持
(101)mó hē dié duō
  摩诃迭多
(102)mó hē dì shé
  摩诃帝阇
(103)mó hē shuì duō shé pó là
  摩诃税多阇婆啰
(104)mó hē bá là pán tuó là pó xī nǐ
  摩诃跋啰盘陀啰.婆悉你
(105)ā lī yē duō là
  阿唎耶多啰
(106)pí lī jù zhī
  毗唎俱知
(107)shì pó pí shé yē
  誓婆毗阇耶
(108)bá shé làmó lǐ dǐ
  跋阇啰.摩礼底
(109)pí shě lú duō
  毗舍嚧多
(110)bó téng wǎng jiā
  勃腾罔迦
(111)bá shé làzhì hē nuó ē zhē
  跋阇啰.制喝那阿遮
(112)mó là zhì póbō là zhì duō
  摩啰制婆.般啰质多
(113)bá shé là chàn chí
  跋阇啰擅持
(114)pí shě là zhē
  毗舍啰遮
(115)shàn duō shěpí tí póbǔ shì duō
  扇多舍.鞞提婆.补视多
(116)sū mó lú bō
  苏摩嚧波
(117)mó hē shuì duō
  摩诃税多
(118)ā lī yē duō là
  阿唎耶多啰
(119)mó hē pó là ā bō là
  摩诃婆啰阿般啰
(120)bá shé làshāng jié là zhì pó
  跋阇啰.商揭啰制婆
(121)bá shé là jù mó lī
  跋阇啰俱摩唎
(122)jù lán tuó lī
  俱蓝陀唎
(123)bá shé làhē sà duō zhē
  跋阇啰.喝萨多遮
(124)pí dì yēqián zhē nuómó lī jiā
  毗地耶.乾遮那.摩唎迦
(125)kǔ sū mǔpó jié là duò nuó
  啒苏母.婆羯啰多那
(126)pí lú zhē nuó jù lī yē
  鞞嚧遮那俱唎耶
(127)yè là tú sè ní shān
  夜啰菟瑟尼钐
(128)pí zhē lán pómó ní zhē
  毗折蓝婆.摩尼遮
(129)bá shé làjiā nuó jiā bō là pó
  跋阇啰.迦那迦波啰婆
(130)lú shé nuó bá shé làdùn zhì zhē
  嚧阇那跋阇啰.顿稚遮
(131)shuì duō zhējiā mó là
  税多遮.迦摩啰
(132)chà shē shībō là pó
  剎奢尸.波啰婆
(133)yì dì yí dì
  翳帝夷帝
(134)mǔ tuó là jié ná
  母陀啰羯拏
(135)suō pí là chàn 
  娑鞞啰忏
(136)jué fàn dū
  掘梵都
(137)yìn tù nuómó mó xiě
  印兔那.么么写
第二会
(138)wū xīn
  乌[*]
(139)lī sè jiē ná
  唎瑟揭拏
(140)bō là shě xī duō
  般剌舍悉多
(141)sà dá tuōqié dū sè ní shān
  萨怛他.伽都瑟尼钐
(142)hǔ xīn
  虎[*]
(143)dū lú yōng
  都卢雍
(144)zhān pó nuó
  瞻婆那
(145)hǔ xīn
  虎[*]
(146)dū lú yōng
  都卢雍
(147)xī dān pó nuó
  悉耽婆那
(148)hǔ xīn
  虎[*]
(149)dū lú yōng
  都卢雍
(150)bō là sè dì yēsān bō chāná jié là
  波啰瑟地耶.三般叉.拏羯啰
(151)hǔ xīn
  虎[*]
(152)dū lú yōng
  都卢雍
(153)sà pó yào chāhē là chà suō
  萨婆药叉.喝啰剎娑
(154)jiē là hē ruò shé
  揭啰诃若阇
(155)pí téng bēngsà nuó jié là
  毗腾崩.萨那羯啰
(156)hǔ xīn
  虎[*]
(157)dū lú yōng
  都卢雍
(158)zhě dū làshī dǐ nán
  者都啰.尸底南
(159)jiē là hēsuō hē sà là nán
  揭啰诃.娑诃萨啰南
(160)pí téng bēngsà nuó là
  毗腾崩.萨那啰
(161)hǔ xīn
  虎[*]
(162)dū lú yōng
  都卢雍
(163)là chā
  啰叉
(164)pó qié fàn
  婆伽梵
(165)sà dá tuōqié dū sè ní shān
  萨怛他.伽都瑟尼钐
(166)bō là diǎn shé jí lī
  波啰点阇吉唎
(167)mó hē suō hē sà là
  摩诃娑诃萨啰
(168)bó shù suō hē sà làshì lī shā
  勃树娑诃萨啰.室唎沙
(169)jù zhī suō hē sà ní dì lí
  俱知娑诃萨泥帝[*]
(170)ā bì tí shì pó lī duō
  阿弊提视婆唎多
(171)zhà zhà yīng jiā
  咤咤罂迦
(172)mó hē bá shé lú tuó là
  摩诃跋阇嚧陀啰
(173)dì lī pú pó nuó
  帝唎菩婆那
(174)màn chá là
  曼茶啰
(175)wū xīn
  乌[*]
(176)suō xī dì bù pó dū
  娑悉帝薄婆都
(177)mó mó
  么么
(178)yìn tù nuó mó mó xiě
  印兔那么么写

第三会
(179)là shé pó yè
  啰阇婆夜
(180)zhǔ là bá yè
  主啰跋夜
(181)ā qí ní pó yè
  阿祇尼婆夜
(182)wū tuó jiā pó yè
  乌陀迦婆夜
(183)pí shā pó yè
  毗沙婆夜
(184)shě sà duō là pó yè
  舍萨多啰婆夜
(185)pó là zhuó jié là pó yè
  婆啰斫羯啰婆夜
(186)tū sè chā pó yè
  突瑟叉婆夜
(187)ā shě nǐ pó yè
  阿舍你婆夜
(188)ā jiā làmì lī zhù pó yè
  阿迦啰.密唎柱婆夜
(189)tuó luó ní bù mí jiànbō qié bō tuó pó yè
  陀啰尼部弥剑.波伽波陀婆夜
(190)wū là jiā pó duō pó yè
  乌啰迦婆多婆夜
(191)là shé tán chá pó yè
  剌阇坛茶婆夜
(192)nuó qié pó yè
  那伽婆夜
(193)pí tiáo dá pó yè
  毗条怛婆夜
(194)sū bō là ná pó yè
  苏波啰拏婆夜
(195)yào chā jiē là hē
  药叉揭啰诃
(196)là chā sījiē là hē
  啰叉私.揭啰诃
(197)bì lī duōjiē là hē
  毕唎多.揭啰诃
(198)pí shě zhējiē là hē
  毗舍遮.揭啰诃
(199)bù duō jiē là hē
  部多揭啰诃
(200)jiū pán chájiē là hē
  鸠盘茶.揭啰诃
(201)bǔ dān nuójiē là hē
  补单那.揭啰诃
(202)jiā zhà bǔ dān nuójiē là hē
  迦咤补单那.揭啰诃
(203)xī qián dùjiē là hē
  悉乾度.揭啰诃
(204)ā bō xī mó làjiē là hē
  阿播悉摩啰.揭啰诃
(205)wū tán mó tuójiē là hē
  乌檀摩陀.揭啰诃
(206)chē yè jiē là hē
  车夜揭啰诃
(207)xī lī pó dìjiē là hē
  酰唎婆帝.揭啰诃
(208)shè duō hē lī nán
  社多诃唎南
(209)jiē pó hē lī nán
  揭婆诃唎南
(210)lú dì làhē lī nán
  嚧地啰.诃唎南
(211)máng suō hē lī nán
  忙娑诃唎南
(212)mí tuó hē lī nán
  谜陀诃唎南
(213)mó shé hē lī nán
  摩阇诃唎南
(214)shé duō hē lī nǚ
  阇多诃唎女
(215)shì bǐ duō hē lī nán
  视比多诃唎南
(216)pí duō hē lī nán
  毗多诃唎南
(217)pó duō hē lī nán
  婆多诃唎南
(218)ā shū zhē hē lī nǚ
  阿输遮.诃唎女
(219)zhì duō hē lī nǚ
  质多诃唎女
(220)dì shān sà pí shān
  帝钐萨鞞钐
(221)sà pó jiē là hē nán
  萨婆揭啰诃南
(222)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí 
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(223)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(224)bō lī bá là zhě jiāqì lī dān
  波唎跋啰者迦.讫唎担
(225)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(226)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(227)chá yǎn níqì lī dān
  茶演尼.讫唎担
(228)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(229)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(230)mó hē bō shū bō dá yè
  摩诃般输般怛夜
(231)lú tuó làqì lī dān
  嚧陀啰.讫唎担
(232)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(233)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(234)nuó là yè náqì lī dān
  那啰夜拏.讫唎担
(235)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(236)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(237)dá duǒ qié lú chá xīqì lī dān
  怛埵伽嚧茶西.讫唎担
(238)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(239)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(240)mó hē jiā làmó dá lī qié náqì lī dān
  摩诃迦啰.摩怛唎伽拏.讫唎担
(241)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(242)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(243)jiā bō lī jiāqì lī dān
  迦波唎迦.讫唎担
(244)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(245)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(246)shé yè jié làmó dù jié là
  阇夜羯啰.摩度羯啰
(247)sà pó là tuō suō dá nuóqì lī dān
  萨婆啰他娑达那.讫唎担
(248)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(249)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(250)zhě duō làpó qí nǐqì lī dān
  赭咄啰.婆耆你.讫唎担
(251)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(252)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(253)pí lī yángqì lī zhī
  毗唎羊.讫唎知
(254)nán tuó jī shā làqié ná bō dì
  难陀鸡沙啰.伽拏般帝
(255)suǒ xī yèqì lī dān
  索酰夜.讫唎担
(256)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(257)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(258)nuó jiē nuóshě là pó náqì lī dān
  那揭那.舍啰婆拏.讫唎担
(259)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(260)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(261)ā luó hànqì lī dān pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  阿罗汉.讫唎担毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(262)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(263)pí duō là qiéqì lī dān
  毗多啰伽.讫唎担
(264)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(265) jī là yè mí bá shé là bō nǐ
  鸡啰夜弥跋阇啰波你
(266)jù xī yèjù xī yè
  具酰夜.具酰夜
(267)jiā dì bō dìqì lī dān
  迦地般帝.讫唎担
(268)pí tuó yè shéchēn tuó yè mí
  毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(269)jī là yè mí
  鸡啰夜弥
(270)là chā wǎng
  啰叉罔
(271)pó qié fàn
  婆伽梵
(272)yìn tù nuómó mó xiě
  印兔那.么么写
第四会
(273)pó qié fàn
  婆伽梵
(274)sà dá duōbō dá là
  萨怛多.般怛啰
(275)nā mó cuì dū dì
  南无粹都帝
(276)ā xī duōnuó là là jiā
  阿悉多.那啰剌迦
(277)bō là póxī pǔ zhà
  波啰婆.悉普咤
(278)pí jiā sà dá duōbō dì lī
  毗迦萨怛多.钵帝唎
(279)shí fó làshí fó là
  什佛啰.什佛啰
(280)tuó là tuó là
  陀啰陀啰
(281)pín tuó làpín tuó làchēn tuó chēn tuó
  频陀啰.频陀啰.嗔陀嗔陀
(282)hǔ xīn
  虎[*]
(283)hǔ xīn
  虎[*]
(284)pàn zhà
  泮咤
(285)pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà
  泮咤泮咤泮咤泮咤
(286)suō hē
  娑诃
(287)xī xī pàn
  酰酰泮
(288)ā móu jiā yē pàn
  阿牟迦耶泮
(289)ā bō làtí hē duō pàn
  阿波啰.提诃多泮
(290)pó là bō là tuó pàn
  婆啰波啰陀泮
(291)ā sù làpí tuó làbō jiā pàn
  阿素啰.毗陀啰.波迦泮
(292)sà pó tí pí bì pàn
  萨婆提鞞弊泮
(293)sà pó nuó qié bì pàn
  萨婆那伽弊泮
(294)sà pó yào chā bì pàn
  萨婆药叉弊泮
(295)sà pó qián tà pó bì pàn
  萨婆乾闼婆弊泮
(296)sà pó bǔ dān nuó bì pàn
  萨婆补丹那弊泮
(297)jiā zhà bǔ dān nuó bì pàn
  迦咤补丹那弊泮
(298)sà pó tū láng zhǐ dì bì pàn
  萨婆突狼枳帝弊泮
(299)sà pó tū sè bǐ líqì sè dì bì pàn
  萨婆突涩比[*].讫瑟帝弊泮
(300)sà pó shí pó lí bì pàn
  萨婆什婆利弊泮
(301)sà pó ā bō xī mó lí bì pàn
  萨婆阿播悉么[*]弊泮
(302)sà pó shě là pó ná bì pàn
  萨婆舍啰婆拏弊泮
(303)sà pó dì dì jī bì pàn
  萨婆地帝鸡弊泮
(304)sà pó dá mó tuó jì bì pàn
  萨婆怛摩陀继弊泮
(305)sà pó pí tuó yēlà shì zhē lí bì pàn
  萨婆毗陀耶.啰誓遮[*弊泮
(306)shé yè jié làmó dù jié là
  阇夜羯啰.摩度羯啰
(307)sà pó là tuō suō tuó jī bì pàn
  萨婆啰他娑陀鸡弊泮
(308)pí dì yèzhē lī bì pàn
  毗地夜.遮唎弊泮
(309)zhě dū làfù qí nǐ bì pàn
  者都啰.缚耆你弊泮
(310)bá shé làjù mó lī
  跋阇啰.俱摩唎
(311)pí tuó yèlà shì bì pàn
  毗陀夜.啰誓弊泮
(312)mó hē bō là dīng yángyì qí lī bì pàn
  摩诃波啰丁羊.乂耆唎弊泮
(313)bá shé làshāng jié là yè
  跋阇啰.商羯啰夜
(314)bō là zhàng qílà shé yē pàn
  波啰丈耆.啰阇耶泮
(315)mó hē jiā là yè
  摩诃迦啰夜
(316)mó hē mò dá lī jiā ná
  摩诃末怛唎迦拏
(317)nā mó suō jié lī duō yè pàn
  南无娑羯唎多夜泮
(318)bì sè ná pí yè pàn
  毖瑟拏婢曳泮
(319)bó là hē móu ní yè pàn
  勃啰诃牟尼曳泮
(320)ā qí ní yè pàn
  阿耆尼曳泮
(321)mó hē jié lī yè pàn
  摩诃羯唎曳泮
(322)jié là tán chí yè pàn
  羯啰檀迟曳泮
(323)miè dá lī yè pàn
  蔑怛唎曳泮
(324)lào dá lī yè pàn
  唠怛唎曳泮
(325)zhē wén chá yè pàn
  遮文茶曳泮
(326)jié luó là dá lī yè pàn
  羯逻啰怛唎曳泮
(327)jiā bō lī yè pàn
  迦般唎曳泮
(328)ā dì mù zhì duōjiā shī mó shě nuó
  阿地目质多.迦尸摩舍那
(329)pó sī nǐ yè pàn
  婆私你曳泮
(330)yǎn jí zhì
  演吉质
(331)sà duǒ pó xiě
  萨埵婆写
(332)mó mó yìn tù nuó mó mó xiě
  么么印兔那么么写
第五会
(333)tū sè zhà zhì duō
  突瑟咤质多
(334)ā mò dá lī zhì duō
  阿末怛唎质多
(335)wū shé hē là
  乌阇诃啰
(336)qié pó hē là
  伽婆诃啰
(337)lú dì là hē là
  嚧地啰诃啰
(338)pó suō hē là
  婆娑诃啰
(339)mó shé hē là
  摩阇诃啰
(340)shé duō hē là
  阇多诃啰
(341)shì bì duō hē là
  视毖多诃啰
(342)bá lüè yè hē là
  跋略夜诃啰
(343)qián tuó hē là
  乾陀诃啰
(344)bù shǐ bō hē là
  布史波诃啰
(345)pō là hē là
  颇啰诃啰
(346)pó xiě hē là
  婆写诃啰
(347)bō bō zhì duō
  般波质多
(348)tū sè zhà zhì duō
  突瑟咤质多
(349)lào tuó là zhì duō
  唠陀啰质多
(350)yào chā jiē là hē
  药叉揭啰诃
(351)là chà suōjiē là hē
  啰剎娑.揭啰诃
(352)bì lí duōjiē là hē
  闭[*]多.揭啰诃
(353)pí shě zhējiē là hē
  毗舍遮.揭啰诃
(354)bù duō jiē là hē
  部多揭啰诃
(355)jiū pán chájiē là hē
  鸠盘茶.揭啰诃
(356)xī qián tuójiē là hē
  悉乾陀.揭啰诃
(357)wū dá mó tuójiē là hē
  乌怛摩陀.揭啰诃
(358)chē yè jiē là hē
  车夜揭啰诃
(359)ā bō sà mó làjiē là hē
  阿播萨摩啰.揭啰诃
(360)zhái qū géchá qí níjiē là hē
  宅袪革.茶耆尼.揭啰诃
(361)lī fó dìjiē là hē
  唎佛帝.揭啰诃
(362)shé mí jiājiē là hē
  阇弥迦.揭啰诃
(363)shě jù níjiē là hē
  舍俱尼.揭啰诃
(364)lǎo tuó là nán dì jiājiē là hē
  姥陀啰难地迦.揭啰诃
(365)ā lán pójiē là hē
  阿蓝婆.揭啰诃
(366)qián dù bō níjiē là hē
  乾度波尼.揭啰诃
(367)shí fá làyīn jiā xī jiā
  什伐啰.堙迦酰迦
(368)zhuì dì yào jiā
  坠帝药迦
(369)dá lí dì yào jiā
  怛[*]帝药迦
(370)zhě tū tuō jiā
  者突托迦
(371)ní tí shí fá làbì shān móshí fá là
  尼提什伐啰.毖钐摩.什伐啰
(372)bù dǐ jiā
  薄底迦
(373)bí dǐ jiā
  鼻底迦
(374)shì lì sè mì jiā
  室隶瑟密迦
(375)suō nǐ bō dì jiā
  娑你般帝迦
(376)sà pó shí fá là
  萨婆什伐啰
(377)shì lú jí dì
  室嚧吉帝
(378)mò tuó pí dá lú zhì jiàn
  末陀鞞达嚧制剑
(379)ā qǐ lú qián
  阿绮嚧钳
(380)mù qié lú qián
  目佉嚧钳
(381)jié lī tū lú qián
  羯唎突嚧钳
(382)jiē là hējiē lán
  揭啰诃.羯蓝
(383)jié ná shū lán
  羯拏输蓝
(384)dàn duō shū lán
  惮多输蓝
(385)qì lī yè shū lán
  迄唎夜输蓝
(386)mò mò shū lán
  末么输蓝
(387)bá lī shì pó shū lán
  跋唎室婆输蓝
(388)bì lì sè zhà shū lán
  毖栗瑟咤输蓝
(389)wū tuó là shū lán
  乌陀啰输蓝
(390)jié zhī shū lán
  羯知输蓝
(391)bá xī dì shū lán
  跋悉帝输蓝
(392)wū lú shū lán
  邬嚧输蓝
(393)cháng qié shū lán
  常伽输蓝
(394)hē xī duō shū lán
  喝悉多输蓝
(395)bá tuó shū lán
  跋陀输蓝
(396)suō fáng yàng qiébō là zhàng qié shū lán
  娑房盎伽.般啰丈伽输蓝
(397)bù duō bì duò chá
  部多毖哆茶
(398)chá qí níshí pó là
  茶耆尼.什婆啰
(399)tuó tū lú jiājiàn duō lú jí zhīpó lù duō pí
  陀突嚧迦.建咄嚧吉知.婆路多毗
(400)sà bō lú hē líng qié
  萨般嚧诃凌伽
(401)shū shā dá là suō nuó jié là
  输沙怛啰娑那羯啰
(402)pí shā yù jiā
  毗沙喻迦
(403)ā qí níwū tuó jiā
  阿耆尼.乌陀迦
(404)mò là pí là jiàn duò là
  末啰鞞啰建跢啰
(405)ā jiā là mì lī duōdá liǎn bù jiā
  阿迦啰密唎咄.怛敛部迦
(406)dì lì là zhà
  地栗剌咤
(407)bì lī sè zhì jiā
  毖唎瑟质迦
(408)sà pó nuó jù là
  萨婆那俱啰
(409)sì yǐn qié bìjiē là lī yào chādá là chú
  肆引伽弊.揭啰唎药叉.怛啰刍
(410)mò là shìfèi dì shānsuō pí shān
  末啰视.吠帝钐.娑鞞钐
(411)xī dá duōbō dá là
  悉怛多.钵怛啰
(412)mó hē bá shé lú sè ní shān
  摩诃跋阇嚧瑟尼钐
(413)mó hē bō lài zhàng qí lán
  摩诃般赖丈耆蓝
(414)yè bō tū tuóshě yù shé nuó
  夜波突陀.舍喻阇那
(415)biàn dá lí ná
  辫怛[*]
(416)pí tuó yēpán tán jiā lú mí
  毗陀耶.盘昙迦嚧弥
(417)dì shūpán tán jiā lú mí
  帝殊.盘昙迦嚧弥
(418)bō là pí tuópán tán jiā lú mí
  般啰毘陀.盘昙迦嚧弥
(419)duò zhí tuō
哆侄他

(420)ǎn
  唵
(421)ā nuó lí
  阿那[*]
(422)pí shě tí
  毗舍提
(423)pí là bá shé là tuó lī
  鞞啰跋阇啰陀唎
(424)pán tuó pán tuó nǐ
  盘陀盘陀你
(425)bá shé làbàng ní pàn
  跋阇啰.谤尼泮
(426)hǔ xīn dū lú yin pàn
  虎[*]都嚧瓮泮
(427)suō pó hē
  莎婆诃

楞严咒教念

http://www.xuanhuafb.com/html/html/lyz/lyzjl.htm

 

佛陀正法网大回向文

南无佛陀释迦牟尼授记师燃灯古佛

南无本师释迦牟尼佛

南无东方净琉璃世界药师琉璃光王如来

南无西方极乐世界接引导师阿弥陀佛

南无当来下生弥勒尊佛

南无大智文殊师利菩萨南无大行普贤菩萨

南无大慈大悲观世音菩萨摩诃萨

南无大势至菩萨摩诃萨

南无大愿地藏王菩萨摩诃萨

南无清净大海众菩萨摩诃萨。

至诚顶礼一切见闻者共沾妙法,法喜充满六时吉祥。

心开意解走向解脱成就佛果。

南无尽虚空遍法界过去现在未来一切诸佛菩萨一切尊法,

一切贤圣僧摩诃萨,

感恩龙天护法护持正法,感恩一切觉悟者摩诃萨

愿一切过去未来现在未觉悟的众生、无论僧俗、男女、任何种族种种有情

六道众生见闻听闻心闻者

共同惭愧累世因贪嗔痴所犯的身口意而至诚忏悔后不更做

至诚祈愿尽虚空遍法界一切正觉慈悲威力加持

万源苦众清净自性离苦得乐究竟解脱!

愿以此功德,普及于一切

我等与众生,皆共成佛道

佛陀正法网

fotuozhengfa.com

分享到:

发表评论

分享到: